Ahad, 27 Mei 2012

CONTOH PBS


TAJUK : PUNCA-PUNCA  PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR SEGAMAT : SATU KAJIAN SURVEY

SINOPSIS
Kajian ini mengenal pasti punca-punca pencemaran alam sekitar yang berlaku di sekitar Bandar Segamat. Bandar Segamat merupakan Bandar yang semakin pesat membangun. Terdapat pelbagai punca pencemaran yang wujud di Bandar Segamat. Antara puncanya ialah pembuangan sampah, pembuangan sisa toksik dan bunyi bising kilang.

PENGHARGAAN

        Kami ingin merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru penasihat kami, Tuan Haji Mohd Yusof Bin Abu yang telah banyak membantu, membimbing dan memberi tunjuk ajar sepanjang proses menyiapkan kajian ini.Seterusnya,kepada kawan-kawan yang banyak memberi idea dan pandangan terutamanya dalam aspek analisa data.
           Ucapan terima kasih kepada penduduk dan pelajar Tingkatan 6 yang terlibat sepanjang proses mendapatkan maklumat terutamanya yang berkaitan dengan kajian pencemaran alam sekitar di Bandar Segamat.Tidak lupa juga kepada kakitangan Majlis Daerah Segamat yang telah membenarkan kami menggunakan perpustakaan Daerah untuk  mencari  maklumat yang berkaitan dengan kajian ini.
Akhir kata, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kakitangan dan pelajar-pelajar SMK Munshi Ibrahim atas galakan dan inspirasi sepanjang proses menyiapkan kajian ini. 
ISI KANDUNGAN

BIL
KANDUNGAN
M/S
1
Sinopsis

2
Penghargaan

3
Pengenalan


    Definisi  Pencemaran & Alam sekitar


    Objektif Dan Tujuan Kajian


    Penyataan Masalah


    Batasan Kajian

4
Objektif Kajian

5
Lokasi Kajian

6
Kaedah Kajian


 Reka Bentuk kajian


 Prosedur Kajian


 Sampel kajian


 Insrument kajian


 Kaedah analisis data

7
Dapatan Kajian dan Perbincangan


4.1  Punca pencemaran alam sekitar

8
Rumusan dan Kesimpulan


5.1  Rumusan


5.2  Implikasi Kajian (Kesan)


5.3  Masalah Kajian Dan Cadangan


5.4  Kesimpulan

9
Rujukan

10
LampiranPENGENALAN
            Isu pencemaran alam sekitar kerap didedahkan di dada akhbar,. Ianya telah menjadi isu sejagat. Pelbagai punca pencemaran  alam sekitar telah dikenalpasti …… 

1.2.1 Definisi pencemaran alam sekitar

Menurut Kamus Dewan (DBP,2002,halaman 186) pencemaran ditakrifkan sebagai,……….. .
Menurut Suraya 2012 pencemaran diklasifikasikan kepada kategori ………
Sebagai kesimpulannya, pencemaran alam sekitar ………..
Banyak punca dikenalpasti menyumbang kepada pencemaran……(Syarifah Roha: 2011:22)

Objektif Kajian

1.      Mengenalpasti punca-punca pencemaran alam sekitar di Bandar Segamat.LOKASI KAJIAN
Lokasi kajian tertumpu di Bandar Segamat. Bandar Segamat terletak di Negeri Johor. Keluasannya sekitar 40 km persegi. Bandar ini bersempadan dengan Ledang, Batu Pahat dan Gemas. (Nota : Boleh dipanjangkan lagi dengan merujuk sejarah Bandar dan demografi Bandar) : Boleh sertakan peta.


KAEDAH KAJIAN
 Reka Bentuk Kajian
Berbentuk tinjauan menggunakan soal selidik dan Kajian Perpustakaan. Data yang di perolehi untuk mencari punca-punca pencemaran alam sekitar. Kajian menggunakan kuantitatif yang menggunakan statistik  peratusan untuk menganalisa dapatan di atas.Kaedah persampelan digunakan dengan mengambil responden seramai 41 orang yang terdiri daripada penduduk pelbagai latar belakang yang tinggal di Bandar Segamat.

Prosedur Kajian
Mendapatkan izin daripada pelbagai pihak  untuk menjalankan kajian.  Soalan soal  selidik dibuat dan disemak oleh guru bagi memastikan soal selidik ini releven dengan kajian.

 Sampel Kajian
Terdiri daripada 41 orang penduduk di sekitar Bandar Segamat.  Dipilih secara rawak yang terdiri daripada berbagai etnik dan jantina.  Responden mewakili berbagai populasi, umur,dan latar belakang keluarga.
Instrumen  Kajian
Menggunakan borang soal selidik yang mengandungi 20 soalan untuk mendapatkan data jenis-jenis buli, punca-punca pencemaran alam sekitar di Bandar Segamat.
 Kaedah Analisa Kajian.
Kaedah pentafsiran dapatan dibuat secara diskriptif iaitu menggunakan peratusan sebagai perbandingan.                         
DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN
Jadual 1: DAPATAN KAJIAN KESELURUHAN (PUNCA PENCEMARAN)
Bil
Pernyataan
Ya

Tidak

Tidak pasti

Jumlah


Bil
%
bil
%
Bil
%

1.
Anda faham konsep pencemaran alam sekitar
36
87.8


5
12.1
41
2.
Pembuangan sampah satu punca
29
70.7
9
21.9
3
7.3
41
3.
Pencemaran udara satu punca
39
95.1
1
2.4
1
2.4
41
4.
Pencemaran bau satu punca
40
97.5


1
2.4
41
5.
Sisa najis mencemar air sungai
33
80.4
1
2.4
7
17.0
41
6.
Kilang mencemar bunyi
11
26.8
24
58.5
6
14.6
41
7.
Bunyi keretapi menambah pencemaran
12
29.2
19
46.3
10
24.3
41
8.

30
73.1
6
14.6
5
12.1
41
9.

33
80.4
3
7.3
5
12.1
41
10.

28
68.2
6
14.6
7
17.0
41
11.

27
65.8
8
19.5
6
14.6
41
12.

37
90.2
1
2.4
3
7.3
41
13.

12
29.2
18
43.9
11
26.8
41
14.

11
26.8
17
41.4
13
31.7
41
15.

36
87.8
3
7.3
2
4.8
41
16.

34
82.9
3
7.3
4
9.7
41
17.

33
80.4
1
2.4
7
17.0
41
18.

23
56.0
10
24.3
8
19.5
41
19.

33
80.4
6
14.6
2
4.8
41
20.

7
17.0
26
63.4
8
19.5
41


       Jadual di bawah menunjukkan analisa dapatan kajian punca pencemaran alam sekitar dalam kalangan penduduk Bandar Segamat. Seramai 41 orang responden yang terdiri daripada penduduk menjawab beberapa soalan tentang buli.Sebanyak 20 soalan yang dikemukakan kepada responden.
       Dalam kajian yang dijalankan,seramai 36 daripada 41 alam sekitar dan mengetahui  iaitu sebanyak 87.8%. Seramai 5 orang responden tidak pasti sama ada mereka mengetahui konsep pencemaran dan  tidak tau  sebanyak 12.2%.
uresponden tahu tentang punca ini  (95.1%.) Perkara ini menunjukkan bahawa responden bersetuju sampah adalah bentuk pencemaran.
 ini.
Nota : Lain-lain punca  boleh dihuraikan mengikut jadual
Nota : Boleh disertakan bentuk Media Graf/carta untuk mempersembahkan dapatan kajian

Punca-punca pencemaran alam sekitar di sekitar Bandar Segamat: (Kajian merujuk kepada kajian Perpustakaan)
1.      Punca pembuangan sampah (huraikan)
2.      Punca sisa toksik pencemaran air (huraikan)
3.      Punca bunyi bising (huraikan)
Nota : Senaraikan dan huraikan punca-punca pencemaran alam sekitar yang releven dengan kajian


RUMUSAN DAN KESIMPULAN

Rumusan
Pencemaran alam sekitar sememangnya wujud sehingga hari ini. Kepelbagaian punca pencemaran lazimnya berlaku  yang  meninggalkan impak yang mendalam kepada komuniti penduduk Bandar Segamat.
       Bertitik tolak atas masalah inilah, kertas kerja ini sedikit sebanyak memberikan punca pencemaran alam sekitar.
Masalah Kajian Dan Cadangan

Masalah pertama kumpulan pengkaji ialah untuk mendapatkan kemudahan computer                                                                                                   dan internet kerana kumpulan pengkaji merupakan pelajar yang kurang kemampuan .Namun begitu ,kemudahan bilik computer di sekolah dapat membantu kami dalam menyiapkan tugasan ini.

Masalah yang kedua ialah kesuntukan masa kumpulan pengkaji kerana mempunyai tanggungjawab lain sebagai seorang pelajar menyebabkan masa tidak mencukupi untuk menyiapkan tugasan ini.Tetapi ,kami tidak berputus asa menyiapkan tugasan yang diberi dengan displin,tanggungjawab dan semangat dalam mengolah dan mengkaji tugasan ini secara kreatif dan inovatif pada masa yang ditetapkan

Kurang kerjasama daripada responden-responden kerana menghantar borang soal selidik dalam keadaan lewat .Hal ini menyebabkan proses kajian ini tidak dapat  berjalan dengan lancar.


5.4  Kesimpulan


Akhir kata,secara keseluruhannya ,kajian ini dapat menunjukkan punca pencemaran alam sekitar di Bandar Segamat.Oleh itu,diharapkan hasil kajian ini dapat menyedarkan semua pihak dalam meneruskan strategi tertentu untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar di Bandar Segamat. 

Contoh : RUJUKAN

Bandura, Albert (1986). Social Foundations Of Thoughts and Actions. A Social
Cognitive Theory. Eaglewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall


Basheer El Tom (1989). Pendidikan dan Masyarakat (M.Wasiullah Khan/ Mohamad
Nordin Sainuddin). Pendidikan dan Masyarakat Dalam Dunia Islam. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Sharifah Rohal, 2005. Pencemaran alam sekitar Daerah Segamat. Kuala Terengganu: Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin.


Boeree, C. George (1999). Self Defence: Balance Theory, Dissonance Theory and
Transactional Analysis. http://www.ship.edu/~cgboeree/selfdefence.htmlPBS TINGKATAN 6 2012
TAJUK : PUNCA-PUNCA  PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR SEGAMAT : SATU KAJIAN SURVEY

Bil
Pernyataan
Ya

Tidak

Tidak pasti

Jumlah


Bil
%
bil
%
Bil
%

1.
Anda faham konsep pencemaran alam sekitar2.
Pembuangan sampah satu punca3.
Pencemaran udara satu punca4.
Pencemaran bau satu punca5.
Sisa najis mencemar air sungai6.
Kilang mencemar bunyi7.
Bunyi keretapi menambah pencemaran8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21. Senaraikan punca-punca pencemaran alam sekitar di Bandar Segamat yang anda tahu.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3 ulasan:

  1. Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.

    BalasPadam
  2. http://www.ump.edu.my/sayangump/index.php?userid=EC15078

    BalasPadam